Privacy policy

Privacy Statement Hockey Republic B.V.

 

Over Hockey Republic

Hockey Republic B.V. en Hockey Republic webshop B.V. (hierna: Hockey Republic) is een onderneming waarbij het leveren van service en producten op het gebied van de hockeysport aan onze klanten centraal staat.
Dit wordt zowel in onze fysieke winkels (gevestigd in Utrecht, Bussum, Breda, Heemstede en Rijswijk) als in onze online webshop (www.hockeyrepublic.com/nl/ ) gedaan.

Binnen onze onderneming maken wij gebruik van persoonsgegevens, niet alleen voor commerciële doeleinden, maar ook om onze klanten ,(potentiële) medewerkers en partners optimaal van dienst te kunnen zijn.
Hierdoor worden wij als Verwerkingsverantwoordelijke gezien in de zin van de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy.

In dit Privacy Statement wil Hockey Republic duidelijk maken hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, en aantonen dat wordt voldaan aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Hockey Republic, en is zoveel als mogelijk in overeenstemming met de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

 

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens waardoor je direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit dus niet alleen je naam, adres en telefoonnummer,
maar bijvoorbeeld ook je aankoopgeschiedenis binnen Hockey Republic wordt beschouwd als persoonsgegevens.

 

Verwerkingsdoeleinden Hockey Republic

Hockey Republic verzamelt voor verschillende doeleinden persoonsgegevens. Hieronder zetten wij uiteen om welke doeleinden het gaat.

 

Hockey Republic als retailer verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Het uitvoeren en registreren van bestellingen via onze online webshop.

-Het registreren van aankopen in onze winkels.

-Het informeren over algemene kortingsacties en het sturen van nieuws omtrent Hockey Republic. Dit doen wij via zowel e-mail als per papieren post.

-Het kunnen aanbieden van persoonlijke kortingen.

-Ter ondersteuning van communicatie en reclame voor Hockey Republic via sociale media.

-Ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van onze website www.hockeyrepublic.com.

-Ter uitvoering van gemaakte sponsorovereenkomsten met hockeyverenigingen.

 

Hockey Republic als (potentiële) werkgever verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-Het beoordelen van geschiktheid en beschikbaarheid voor het vervullen van vacatures binnen Hockey Republic, dit gebeurt indien nodig in samenwerking met een recruiter.

-Het uitvoeren en bijhouden van de relevante administratie m.b.t het onderhouden van de dienstverbanden en het uitbetalen van salarissen.

-De naleving van verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Hockey Republic is bijvoorbeeld verplicht aangesloten bij een Arbodienst i.v.m. de Arbowetgeving.

  

Categorieën van persoonsgegevens

Hockey Republiek verwerkt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Hieronder zetten wij uiteen om welke categorieën van persoonsgegevens het gaat.

 

Hockey Republic als retailer verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens

-NAW-gegevens

-Geboortedatum

-Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres

-Bij welke hockeyvereniging de klant lid is

-Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bank- of creditcardgegevens)

-Aankooptransacties

-Betaalhistorie (in die gevallen dat de klant een factuur ontvangt)

 

Hockey Republic als (potentiële) werkgever verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

-NAW-gegevens

-Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres

-Geboortedatum, nationaliteit en burgerlijke staat

-Curriculum Vitae (CV)

-Overige informatie omtrent opleiding, stage en werkervaring/werkverleden

-Arbeidsovereenkomst

-BSN-nummer

-Kopie van ID-bewijs of paspoort

-Kopie van rijbewijs, dan wel rijbewijsnummer

-Bankrekeningnummer

-Fiscale gegevens

-Registratie vakantie/vrije dagen

-Overige schriftelijke correspondentie

 

Website en Cookies

Onze website www.hockeyrepublic.com kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens moeten worden ingevoerd. Indien op onze website het contactformulier wordt ingevuld verwerkt Hockey Republic deze persoonsgegevens uiteraard wel.

 

Ook maakt Hockey Republic gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om onze online dienstverlening te verbeteren. We gebruiken Functionele en Analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersaantallen op onze website te registreren en om de voortgang van het bestelproces te monitoren.

 

Verwerkingsgrondslagen

Hockey Republic verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

-Ondubbelzinnige toestemming van klanten en medewerkers.*

-Uitvoering overeenkomst

-Wettelijke verplichting

-Gerechtvaardigd belang

 

*Alle e-mailadressen in onze database zijn verkregen met ‘ actieve toestemming’. Wij gebruiken e-mailadressen van klanten uitsluitend voor onze eigen marketingdoeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens

Hockey Republic maakt gebruik van dataoplossingen van derden om marketingactiviteiten te ondersteunen en ten behoeve van de personeelsadministratie. Indien Hockey Republic persoonsgegevens overdraagt aan derden wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze partners zijn gevestigd in landen die een adequate mate van privacybescherming bieden. De meeste van onze partners zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast deelt Hockey Republic persoonsgegevens met een aantal partners buiten de EER (bijvoorbeeld USA en India), met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat de privacy ook hierbij zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

 

Bewaartermijnen

Hockey Republic slaat persoonsgegevens op tot het moment dat is voldaan aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn ontvangen, hiermee voldoet Hockey Republic dan ook aan het noodzakelijkheidscriterium van de AVG. Bij het opslaan van persoonsgegevens neemt Hockey Republic altijd de wettelijke bewaartermijnen in acht. Per categorie persoonsgegevens kan de bewaartermijn verschillen.

 

Rechten van de betrokkenen

Onder de AVG hebben betrokkenen meerdere rechten: recht op informatie, recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, recht op dataportabilliteit, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Indien je meer wilt weten over deze rechten kijk dan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Als je gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Hockey Republic.

 

Klachten

Indien je het niet eens bent met de manier waarop Hockey Republic omgaat met persoonsgegevens kun je contact op nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast biedt de AVG de mogelijkheid om de klacht voor te leggen bij de toezichthoudende instantie, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor contactgegevens verwijzen wij naar hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  

Functionaris Gegevensbescherming

Hockey Republic heeft mevr. A.F.E. Stemerdink als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via het volgende mailadres: boekhouding@hockeyrepublic.nl.

 

Wijzigingen

Hockey Republic kan van tijd tot tijd dit Privacy Statement wijzigen, bijvoorbeeld indien nieuwe wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Ons meest actuele Privacy Statement kan je vinden via onze website: www.hockeyrepublic.com.

 

 

Verfijn hieronder je opdracht

(of typ verder in de zoekbox hierboven):

producten

Zoek op prijs