Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Lees deze leveringsvoorwaarden (Leveringsvoorwaarden) zorgvuldig door voordat u overgaat tot het bestellen van artikelen in de Hockey Republic webwinkel.

 

Hockey Republic

De wederpartij bij de overeenkomst met u is Hockey Republic webshop B.V.,  Herculesplein 275, 3584AA  te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 69437858 (hierna: Hockey Republic).

Wanneer zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing?

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door Hockey Republic. Wanneer u iets bestelt op onze Hockey Republic website (www.hockey republic.nl) of een webpagina die rechtstreeks met onze website is verbonden (Website), of een aanbieding van Hockey Republic aanvaardt, betekent dit dat u instemt met de toepassing van deze Leveringsvoorwaarden. Het is alleen mogelijk af te wijken van deze Leveringsvoorwaarden indien dit schriftelijk door Hockey Republic is overeengekomen. 

Onze aanbiedingen en prijzen

De aanbiedingen op onze Website zijn vrijblijvend en niet bindend tegenover Hockey Republic. Hockey Republic is evenmin gebonden door evidente typefouten en vergissingen in omschrijvingen in reclame- en andere uitingen in de aanbieding en op onze Website. Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldvormings- en weergavetechnologieën. Hockey Republic is niet aansprakelijk voor deze verschillen en afwijkingen.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen staan vermeld in Euro. Hockey Republic behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar prijzen en producten voordat u een bestelling heeft geplaatst. Hockey Republic behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Hockey Republic brengt verzendkosten in rekening. De verzendkosten variëren per product en nadere informatie daarover staat vermeld onder het kopje ‘Verzending’ op onze Website. Deze kosten zullen, indien van toepassing, apart gespecificeerd en in rekening worden gebracht en opgeteld worden bij het totaal bedrag van de bestelling.

Indien de bestelling via een internetterminal in een Hockey Republic Detailhandel wordt verwerkt, neemt Hockey Republic eventuele verzendkosten, invoerrechten en verrekenkosten voor haar rekening.

Hoe komt er een overeenkomst met u tot stand?

U kunt uitsluitend als consument producten op onze Website bestellen, dus niet als wederverkoper. De minimumleeftijd voor de aankoop van producten via onze Website is 16.

Door u via de Website geplaatste bestellingen voor door Hockey Republic daarop aangeboden producten zijn een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. De koopovereenkomst komt pas tot stand nadat Hockey Republic de door u geplaatste bestelling per e-mail heeft bevestigd. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u de bestelling annuleren.

U garandeert dat de door u aan Hockey Republic verstrekte gegevens in het verzoek of de bestelling juist en volledig zijn. Hockey Republic kan bestellingen weigeren. Hockey Republic heeft te allen tijde het recht om bestellingen vooraf te controleren of een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien Hockey Republic uw bestelling niet binnen tien werkdagen bevestigd heeft, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Levering

Hockey Republic levert de bestelling aan het door u opgegeven adres in Nederland. Hockey Republic kan alleen leveren aan een leveradres dat als woon- of kantooradres in gebruik is. Leveringen geschieden op werkdagen die niet als nationale feestdag gelden. Hockey Republic heeft het recht, voorzover redelijkerwijs mogelijk, om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat u de bestelde producten zo snel mogelijk ontvangt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dergelijke deelleveringen. Mocht u Hockey Republic echter zelf verzoeken om de bestelling in delen te leveren, dan kan Hockey Republic u extra leveringskosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Indien Hockey Republic een deel te laat levert of er sprake is van een onjuiste deellevering, dan heeft u niet het recht eventuele andere deelbestellingen te annuleren. Op de persoon toegesneden producten worden los van eventuele andere door u bestelde standaardproducten geleverd.

De vermelde levertermijnen zijn een indicatie en worden daarom niet gezien als uiterste leverdatum. Het simpele feit dat een levertermijn wordt overschreden, geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Daartoe dient Hockey Republic eerst in gebreke te worden gesteld.

Opties bij leveringsproblemen

Indien Hockey Republic vóór het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren, kan Hockey Republic u een product aanbieden dat qua kwaliteit, prijs en functie gelijkwaardig is. U bent niet verplicht om het vervangende product te aanvaarden. U kunt het desgewenst binnen 30 dagen op kosten van Hockey Republic retourneren (uw recht op herroeping of retournering blijft uiteraard intact).

Indien Hockey Republic na het sluiten van de koopovereenkomst constateert dat het de bestelde producten niet meer kan leveren en Hockey Republic niet verantwoordelijk is voor deze situatie, dan heeft Hockey Republic het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Hockey Republic stelt u daarvan uiteraard onmiddellijk op de hoogte en vergoedt eventuele door u gedane betalingen.

Wijze van betaling

Op onze Website kunt u informatie vinden over de verschillende wijzen van betaling. Hockey Republic controleert voor iedere aankoop uw kredietwaardigheid overeenkomstig de Hockey Republic Privacy Policy. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle behoudt Hockey Republic zich het recht voor een bepaalde betaalwijze te weigeren.

Informatie over geretourneerde producten

Recht van retournering: Behoudens het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden kunt u de ontvangen producten zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. De periode van 30 dagen begint op de dag van ontvangst van de bestelling. De producten, niet gebruikt en compleet, inclusief hun originele verpakking voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, dienen te worden geretourneerd aan:

 

Hockey Republic B.V.

Herculesplein 275

3584 AA, Utrecht

The Netherlands

 

Bij geldige retournering in overeenstemming met deze Leveringsvoorwaarden vergoedt Hockey Republic het van u ontvangen aankoopbedrag binnen 5-7 werkdagen na ontvangst van het product of herroeping van de koopovereenkomst. Bij retournering van een product waarvan Hockey Republic meent dat het door een u toe te rekenen handelen of nalaten beschadigd is, of waarvan de kosten anderszins voor uw rekening en risico komen, heeft Hockey Republic het recht de vermindering in waarde van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het aan u te vergoeden bedrag. U kunt de verplichting tot vergoeding van de verminderde waarde van een product door gebruik vermijden door het niet te gebruiken en door u te onthouden (voor zover redelijkerwijs mogelijk) van handelingen die een negatieve invloed op de waarde ervan kunnen hebben.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

U kunt schriftelijke klachten over het sluiten van de koopovereenkomst of de nakoming ervan aan het volgende adres sturen:

Hockey Republic klantenservice

Herculesplein 275

3584 AA, Utrecht

Indien u een klacht over het sluiten van de koopovereenkomst of de nakoming ervan mondeling wilt indienen, dan kunt u bellen naar +31 (0)30 – 268 61 37

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Hockey Republic tot u alle aan Hockey Republic verschuldigde bedragen, op grond van een of meer overeenkomsten, volledig heeft voldaan, inclusief de betaling van kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. Het is u niet toegestaan producten te verkopen, van de hand te doen of te bezwaren totdat de eigendom ervan op u is overgegaan.

Onderhoud van producten

Hockey Republic wijst u op de etiketten met was- en onderhoudsvoorschriften van de producten. Hockey Republic is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, waaronder begrepen handelen in strijd met de voorschriften.

 

Verfijn hieronder je opdracht

(of typ verder in de zoekbox hierboven):

producten

Zoek op prijs